wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu panrower.pl

 

1. Informacje ogólne

2. Zamówienia

3. Płatności

4. Wysyłka

5. Reklamacje

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

7. Dane osobowe

8. Postanowienia końcowe

 

1. Informacje ogólne
 

a) Właścicielem sklepu internetowego panrower.pl jest firma PPHU Michał Chudzik z siedzibą w Łodzi przy ulicy Szańcowej 12, 94-233 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, posiadająca nr NIP 727-119-34-86 oraz nr REGON 472183680, zwany dalej Sklepem internetowym panrower.pl.

b) Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@panrower.pl oraz telefonicznie dzwoniąc na numer 605-420-590 w godz. 9:00 – 19:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

c) Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem Sklepu (dalej Klient), a Sklepem panrower.pl.

d) Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) - ceny brutto.

e) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

f) Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript , Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript

- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

g) W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

h) Kupujący ma dostęp do opinii wystawionych przez Klientów. Sklep zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy dany produkt nabyli. Weryfikacja pochodzenia opinii obydwa się w ten sposób, że opinię o produkcie może wystawić wyłącznie zarejestrowany i zalogowany Klient na stronie Sklepu panrower.pl. Następnie, przed publikacją opinii, Sprzedawca sprawdza, czy dany Klient faktycznie zakupił produkt, którego dotyczy opina. Opinie pochodzące od Klientów, które nie przejdą tej weryfikacji, nie będą udostępniane na stronie Sklepu.
 

2. Zamówienia
 

a) Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.panrower.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok.

b) Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest, że towar nie jest dostępny.

c) Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

d) Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez wybór opcji "realizuj zamówienie". Wybór opcji "realizuj zamówienie" oznacza, że Klient składa zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty za wybrane przez siebie towary.

e) Składając zamówienie prosimy podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności.

f) Przez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

g) Zakup potwierdzany jest paragonem lub fakturą (w przypadku zamówień o wartości poniżej 450zł brutto wystawiany jest paragon z NIP - stanowiący fakturę uproszczoną - uprawniający do odliczenia podatku). W przypadku chęci otrzymania standardowej faktury VAT prosimy o poinformowanie nas  o tym fakcie zanim wystawimy fakturę uproszczoną. W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów w takiej sytuacji Sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być jednocześnie dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową). 

h) Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta.

i) W trakcie składania zamówienia - do momentu jego zatwierdzenia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na stronie. Kupujący ma możliwość dokonania zmian w zamówieniu po jego zatwierdzeniu do czasu wystawienia paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 605-420-590 lub wysłanie maila pod adres sklep@panrower.pl.

j) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie:

1) Przedmiot zamówienia;

2) Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów i usług w tym koszty dostawy i dodatkowe koszty jeśli występują;

3) Wybraną metodę płatności;

4) Termin płatności;

5) Wybrany sposób dostawy;

6) Czas dostawy.

k) W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych jest oznaczonych jako obowiązkowe.

l) Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z firmą PPHU Michał Chudzik zgodnie z treścią regulaminu.

m) Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywinego.

n) Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail zatytułowany „Sklep panrower.pl - potwierdzenie zakupu" zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

o) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

p) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

3. Płatności
 

Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy sklepu panrower.pl;

2) za pobraniem gotówki przy odbiorze przesyłki;

3) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl, operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
4) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych paynow, którego operatorem jest mBank S.A.

W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, wysyłka towaru następuje po uznaniu rachunku o numerze 15 1140 2004 0000 3402 7931 0427 kwotą pełnej należności za towar wraz z kosztami przesyłki.

 

4. Wysyłka
 

a) Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub za pomocą usługi Pocztex, za pośrednictwem firmy Inpost oraz DPD.

b) Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

c) Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep panrower.pl oraz dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

d) Chwilą wydania towaru jest moment wydania go przez przewoźnika Klientowi.

e) Nie jest możliwy odbiór osobisty zamówień. Przedstawiona oferta oraz ceny produktów dotyczą wyłącznie sprzedaży wysyłkowej.

f) Czas dostawy przesyłki priorytetowej Poczty Polskiej, zgodnie z ofertą, wynosi 24h dla 95% przesyłek.

g) Dostawa towaru o ile nie umówiono się inaczej z kupującym jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski.

h) Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera oraz sporządzenie notatki w jego obecności w przypadku uwag co do stanu przesyłki.

 

5. Reklamacje
 

a) Sklep panrower.pl jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), bądź jest niezgodny z umową. Rękojmia albo odpowiedzialność za niezgodność z umową za wady fizyczne rzeczy obejmuje tylko wady fabryczne, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które istniały w chwili wydania rzeczy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W szczególności nie są objęte rękojmią uszkodzenia powstałe na skutek działania lub zaniechania Klienta, np.: z powodu urazów mechanicznych, zniszczenia, zalania, czy też używania niezgodnie z przeznaczeniem etc. W razie stwierdzenia wad towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep panrower.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej adres sklep@panrower.pl lub w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany w pkt 1 lit. a) regulaminu. Sklep panrower.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

b) W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową. Do wykonania uprawnień z rękojmi lub niezgodności z umową, niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w postaci paragonu lub kserokopia faktury.

c) W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu panrower.pl lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W razie uznania reklamacji za zasadną Sklep panrower.pl ponosi koszty związane z przesyłką. Z uwagi na powyższe, przed wysłaniem towaru zaleca się kontakt Klienta ze Sklepem panrower.pl w celu ustalenia nieuciążliwego dla klienta sposobu odesłania towaru.

d) Jeżeli naprawa towaru, bądź jego wymiana okażą się niemożliwe Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentacji sprzedaży. Jeżeli korekcie zostanie poddana faktura, klient jest obowiązany do odesłania podpisanej faktury korygującej. Kwota ceny sprzedaży zostanie Klientowi zwrócona na podane konto bankowe.

e) W przypadku odesłania towaru przez Klienta, obowiązany jest on do opakowania zabezpieczenia rzeczy przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.


6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 

a) Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną ale dysponującą zdolnością prawną, nienabywający towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep panrower.pl oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14dni.

b) Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. a. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

c) Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres: Sklep panrower.pl, ul. Szańcowa 12, 94-233 Łódź, bądź drogą elektroniczną na adres: sklep@panrower.pl

d) W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

e) Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (mail, poczta). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na dole tej strony, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

f) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, z zastrzeżeniem lit. F. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

g) Sklep panrower.pl może wstrzymac się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

h) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystanie z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient wysyła towar do Sklepu panrower.pl, bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, prosimy dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy jeśli nie wysłaliście go Państwo wcześniej pocztą zwykłą lub eketroniczną. Zwrot towaru następuje na adres:

Sklep panrower.pl
ul. Szańcowa 12
94-233 Łódź

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep panrower.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

i) Korekta faktury zostanie sporządzona przez Sklep panrower.pl i niezwłocznie przesłana Klientowi drogą pocztową za pośrednictwem poczty elektronicznej.


7. Postanowienia końcowe
 

a) Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.panrower.pl. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.

b) Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.panrower.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

 

....................,dnia ..........................r.

 

PPHU Michał Chudzik

ul. Szańcowa 12

94-233 Łódź

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

                Odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

 

Nr zamówienia: ....................

Data odbioru rzeczy: ................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...................................................................

Adres konsumenta(ów): .................................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)

na konto nr ...........................................................................................................................

 

Podstawą prawną odstąpienia jest art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 

 

 

/podpis konsumenta/                  


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu